неделя, 13 юли 2014 г.

Съвременни образователни информационни технологии (Khan Academy)

Ако някой си мисли, че в 21-ви век хората ще се образоват без интернет, не залъгвам само себе си- залъгва вече няколко поколения, които не биват образовани с акцент върху информационната грамотност. Грамотност, от която чисто и просто зависи, дали ще си намерите работа в прихождащата икономика на знанието. 1

От друга страна, новите поколения така или иначе не се разделят с интернет. На тях ще им липсва обаче възпитаването за една учебна култура, която се изразява в различна нагласа към обработването на информация, общуването и съвместното справяне с проблеми. (Collaborative Problem Solving)

Въпреки всичко, в интернет съществуват свободни виртуални среди, които целят да подобрят учебната организация в традиционния модел на образование. Една такава среда е платформата на Khan Academy и е напълно безплатна и то без реклами.


Тази среда е съвкупност от микро лекции, учебна социална мрежа, софтуер за управление на класната стая и упражнения за оценка на индивидуалните умения на ученика. Изнасянето на част от педагогическата намеса в дигитална среда добавя нови функционалности към обучителния процес и видоизменя взаимоотношенията ученик-учител. 

На първо време, използването на виртуална среда за образование позволява нови възможности за диалог между учащите, техните родители и учителите. Освен, че известна част от комуникация се случва извън класната стая, Нужната за всички страни информация е представена под формата на графики и статистики. 

За ученикът това означава, че може в реално време да следи развитието си, да вижда конкретните си пропуски и това, как да ги попълни. Ученикът разполага с „образователен профил“, който следи нивото на развитието му, измервайки множество индикатори, които софтуерът е способен да извлече от потребителската история на ученика. 

Така както Google помага на човек да търси в интернет на базата на историята на търсенията си и предпочитанията си, така Khan Academy използва информацията от упражненията и микролекциите, за да напътства ученика и да напасва образованието на неговите индивидуални нужди. 

Родителите и учителите също имат достъп до непрекъснато актуализиращата се информация за ученика. Използването на подобна платформа дава и много повече свобода на ученика, като насърчава самостоятелната работа, докато по време на занятията в класната стая на учителя му се освобождава време за работа върху критическото мислене на учениците и развиването на soft умения. Khan Academy в никакъв случай не замества учителя, а единствено прави работата му по-ценна и ефективна. 

Използването на организационните инструменти на Khan Academy позволява на учителя да контролира учебния процес във виртуалната среда и да не губи поглед над развитието на всяко дете. Информацията за напредъка на всеки ученик се обобщава в статистики за целия клас и така лесно се определят групи от деца, които са готови да продължат с материала и такива, които би следвало да затвърдят или да попълнят знанията си. 

По своята същност обаче Khan Academy не представлява единствено платформа за дистанционно образование. Тя е насочена към традиционната класна стая и цели единствено да я направи по-ефективна. От една страна, Khan Academy е силно игрифицирана платформа и значително засилва мотивацията за учене, както и не подлага на напрежение ученикът, защото му позволява да учи със собственото си темпо.

В една подобна виртуална среда се изменя ролята на обучавания и на обучаващия. В Khan Academy двете страни са равнопоставени и взаимодействието им не се съсредоточава единствено върху предаването на знания. Учителят се превръща в консултант, който насочва ученика в необозримия свят на информацията и в помощник, който да го мотивира да учи самостоятелно и съветник, който да помага на ученика той сам да си поставя високи цели и свободно да избира пътя си в учебната среда. Използвайки виртуална платформа, за да изнесе част от ученето извън училище, учителят успява да възприеме и възпитателна роля като отделя повече време за изграждане на личностни качества у учиниците.

В този смисъл, "дидактическият материал, а не учителя като такъв, е основен източник за предаване на знания". Използването на дигитални технологии позволява също така да се направи учебното съдържание по-гъвкаво и учебните програми да се управляват по-лесно. Използвайки единен сървър, добавянето на нови уроци или нов материал става моментално и същевременно е предпоставка за запазване на многообразието от подходи, от които учителят, учениците и родителите биха могли да си изберат най-подходящите за тях самите. В Khan Academy може да се направи лична учебна програма за всеки ученик.

Ако трябва да обобщим, съвременните образователни информационни технологии позволяват повече достъпност, гъвкавост и удобство. За платформата на Khan Academy нито е нужно мощно или специално устройство, нито допълнителен софтуер. За населени места без достъп до интернет Khan Academy може да се инсталира направо на компютър и да се синхронизира с базата данни чрез всякаква преносна памет. 

Khan Academy спестява изключително много пари за образование, защото всичките матриали се разпространяват безплатно и свободно и се превеждат на над 200 езика. Самата концепция, че образователни ресурси, които се правят от педагогически колектив от над 40 учителя, от група дизайнери и партньори като Google, Bank of America, NASA, MIT и Stanford , могат с едно превеждане да се разпространяват навсякъде е впечатляваща. Голяма част от Khan Academy вече е преведена и на български език. 

__________________
1. Световните икономики все повече зависят от знанието и информацията. Знанието в момента е сред основните двигатели на продуктивността и икономическия разтеж, което води до новия акцент върху ролята на информационната грамотност, която е грамотността да разбираш, кои процеси се нуждаят от каква информация, както и способността да идентифицираш, намираш и създаваш нужната информация. Понятието за "икономики основани върху знанието" произлиза от убеждението, че икономиките навлизат в нов етап на развитието си, в който тези опитности ще са задължителни за всички хора.


Няма коментари:

Публикуване на коментар