понеделник, 14 юли 2014 г.

Европейската ИКТ политика

Считано от 2015-та година PISA ще изпитва уменията за работа с информация, интернет и уменията за съвместно справяне със проблеми. Как обаче да организираме учебните часове, за да преподаваме и оценяваме тези умения?

Важно е да разберем, че връзката между преподаване, учене и оценяване предполага систематичен подход. Тя не се ограничава единствено до тестове или сложни игри и задачи. Връзката между преподаването, ученето и оценяването се основава на идеята, че трябва да вземем предвид влиянието на новите технологии върху ежедневието, ученето и работата в едно информационно общество. В този пост ще разгледаме част от последния доклад на Европейската комисия за ИКТ в образованието, за да изложим една от причините за занижено използване на ИКТ.
За съжаление пред ефективното използване на ИКТ в образованието все още стоят някои препядствия. Най-голямата пречка е липсата на интерактивни дъски и лаптопи. ЕК предлага политиките на локално ниво да се съсредоточат върху осигурявнето на нужната технология, която е нужна този вид образование. Съпровождаща политика поради същите съображения би следвало да бъде засиленото участие на педагогическите кадри в обучения свързани с използването на ИКТ.

Подобни обучения рядко са задължителни. В Европа само около 25-30% от учениците са обучавани от учители, за които ИКТ обучението е задължително.1 Оказва се, че макар да са запознати с ИКТ учителите ги използват най-вече за пордоговка на преподаването си. Много малък процент от учителите в Европа използват ИКТ по време на час, за да работят с учениците си, а още по-малко от тях обсъждат с родителите начинът, по който децата им следва да използват ИКТ за учебни цели и вкъщи за допълнителна самостоятелна подготовка.

Цифрови ресурси като софтуер за упражнения, онлайн тестове и инструменти за събиране на данни, компютърни симулации и т.н. все още рядко се използват от учениците по време на час. Учениците по-често използват подобни ресурси у дома на собствени начала, вместо в класната стая. Това откритие подчертава, че неформалното учене е застъпено извън училище и че предизвиква спонтанен интерес у учениците.

Предложения за политики

- Въвеждането на дейности обвързвани с ИКТ по време на час трябва да бъде приоритет, за да се застъпи повече цифровата компетентност на учениците.
- Политики в подкрепа на количественото и качественото повишаване на професионалното развитие за учителите е вероятно най-ефективният начин да се подобри информационната грамотност на учениците.
- Отделяне на повече внимание към създаването и разпространяването на висококачествени цифрови образователни ресурси с цел завишаване на използваемостта им от страна на учители и ученици по време на час.
- Училищата да подкрепят ИКТ политиките организирайки развитието на педагогическите кадри на местно ниво.
- Приоритизиране, когато е възможно, на съвместни вътрешноучилищни обучения, вместо въшни програми. 
- Подкрепа на онлайн учителски учебни общности; преразпределяне на време за учителите с цел сътрудничесто и рефлексия върху добри практики в използването на ИКТ, уроци, тестове, провеждане на дискусии и прилагане на ИКТ с оглед на въвеждането им в масовата преподавателска практика. 
- На европейско ниво следва да се определят рамките и условията за обмен на най-добрите подходи и да се спонсорират изследвания на новите преподавателски модели и тяхната ефективна употреба. 
- Да се определят инструменти за измерването на приемствеността на дейности включващи ИКТ и учителската и ученическата информационна грамотност.


_________________
1. Макар неформалните възможности за професионално развитие на учителите да не са толкова разпространени в България, съществуват готови онлайн курсове, които са отворени за превод и безплатно разпространение. Става въпрос за 90 курса в Coursera на тема образование и професионално развитие към които се предлагат и сертификати за завършването им.

Няма коментари:

Публикуване на коментар